Tréning pre firmy

Juraj

Originálny tréning na odbrzdenie ľudského potenciálu. 

Z pohľadu fungovania mozgu, genetiky, biológie, evolúcie, psychológie ...,
odkrýva v nových súvislostiach kľúčové manažérske témy ako
motivácia, emócie, stres, kreativita, intuícia, vodcovstvo ...
Tréning nových zručností postavený na princípoch, ktoré odhalila moderná veda a potvrdila prax. 

Prináša vyšší výkon a pohodu zároveň.


Pre koho?
Je neoceniteľný pre ľudí, ktorí pracujú s ľudským faktorom. 
Najmä pre manažérov, obchodníkov, pracovníkov call centier, nákupcov, agentov správy pohľadávok, projekt manažérov, členov výkonných tímov…...
Čo môžete od tréningu očakávať?

Vaši ľudia budú lepšie rozumieť svojim i cudzím emóciám a lepšie ich ovládať.

Absolventi budú kreatívnejší a uvoľnenejší pri riešení úloh, či prekonávaní prekážok.

Zlepší sa ich vzťah k sebe, práci, tímu a ľuďom všeobecne. Veci, ktoré dosiaľ vnímali ako sporné, či nejednoznačné začnú do seba zapadať a dávať zmysel.

Ovládnu stres a jeho energiu využijú na správne veci. Budú výkonnejší a zároveň v pohode.

U účastníkov sa viditeľne zlepší vnímanie reality. Získajú tým lepší nadhľad a orientáciu v každej situácii.


Prečo práve tento tréning?
Pri práci s ľuďmi často vychádzame z informácií, ktoré sú prekonané. 
Najnovšie vedecké poznatky vnášajú do práce s ľudským potenciálom nové svetlo.

Napríklad odmeňovanie v skutočnosti nefunguje tak, ako by podľa zaužívaných pravidiel malo fungovať.
Rovnako tak tresty, motivácia, výkon, stres, lojálnosť, disciplína, prokrastinácia, vyhorenie …
Ľudia jednoducho nie sú takí, akí by podľa nás mali byť.

Ak pracujeme s ľudským faktorom pomocou všeobecne zaužívaných, nefunkčných postupov, strácame veľa, často i väčšinu svojho potenciálu a potenciálu svojich ľudí. Napätie medzi realitou a našou predstavou je zdrojom negatívnej energie, ktorú musíme  vykompenzovať väčším úsilím. 
Až energia vynaložená nad rámec takejto kompenzácie je energiou, ktorú možno využiť na dosahovanie cieľov.
K potenciálu svojho auta sa tiež dostaneme až keď uvoľníme zatiahnutú ručnú brzdu.


Nasledujúce grafy ilustrujú účinok odbrzdenia ľudského potenciálu na tímy, ktoré absolvovali tréning.


Väčšina energie a výkonu sa stráca na nevedomej úrovni vnímania. Prejavuje sa však na merateľných výsledkoch. Ich dopad na výkon možno zistiť a vyčísliť ľahko. Odhaliť však skutočné príčiny stojace za viditeľnými stratami je na racionálnej úrovni v podstate nemožné. Rovnako je to aj s ich odstránením.

Tieto skutočnosti nebránia ľuďom v hľadaní pseudo-racionálnych dôvodov pre svoje konanie (alebo nekonanie). Prevádzkové bahno tomuto prístupu výdatne napomáha. Náprava cestou logických argumentov nefunguje. Kľúčom k náprave je odhalenie emócií na nevedomej úrovni. Tak odhalíme skutočné dôvody strát výkonu a energie. Už len samotné ich odhalenie sa pozitívne prejaví na posilnení žiadúceho správania. Následne možno príčiny vzniku negatívnych emócií vo väčšine prípadov odstrániť, racionálne konštrukcie preformulovať a ďalší rozvoj preniesť do vedomej úrovne.


O účinku tohto tréningu sa môžete presvedčiť na očitých svedectvách jeho absolventov.

Vyžiadajte si svoju pred-ponukovú konzultáciu na solomon@solomon.sk . Je nezáväzná a bezplatná.